Company Slogan
   

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

I.YARIYIL

SAN 101 SANAT TARİHİNE GİRİŞ I (2 0 2)

Sanatın tanımı ve türleri, sanatın başlangıcından itibaren tarihi devirlere kadar ana hatları ele alınmaktadır.

SAN 103 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ I (2 0 2)

Sanat Tarihinde kullanılan mimari, resim, heykel, el sanatları ve diğer konularla ilgili terimler örneklerle öğretilmektedir.           

SAN 105 İSLAM SANATI I (2 0 2)

İslamiyet’in doğuşundan Emeviler devrinin sonuna kadar ki erken İslam Sanatı, mimari ağırlıkta olmak üzere işlenmektedir.

SAN 107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I (2 0 2)

Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel yöntemler ve teknikler, bilimsel ahlak, kaynaklardan yararlanma, kaynak gösterme üzerinde durulmaktadır.

SAN 109 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI I (2 0 2)

Türklerin tarihte ilk görüldükleri Orta Asya ve çevresinin tarihi ve coğrafi boyutu, bölgedeki Arkeolojik araştırmalar ve bulgular, hazırlık kültürleri, Hun ve İskit dönemleri, Arkeolojisi ve buluntuları Sanat Tarihi bakış açısıyla incelenmektedir.

SAN 111 ANADOLU DIŞI TÜRK MİMARİSİ I (2 0 2)

Türklerde anıtsal mimarinin gelişmeye başladığı IX. Yy.daki öncü çevrelerden sonra Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu devirlerine ait cami, medrese, kervansaray, türbe, saray ve diğer mimarlık eserler ele alınmaktadır.

SAN 113 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE I (1 2 2)

Sanat Tarihçesine mimarlık araştırmalarında yarar sağlayacak olan teknik resim bilgisine giriş yapılmakta, çizim malzemelerinin kullanım metotları öğretilerek, alıştırmalar yaptırılmaktadır.

SAN 115 ANTİK SANAT I (2 0 2)

Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönem Yunan Mimarisi, resim, heykel ve küçük sanatları ana hatlarıyla verilmektedir.

SAN 117 MİTOLOJİK VE İKONOGRAFİ I (1 0 1)

Batı dünyasındaki klasik mitoloji ve unun sanattaki yansımaları, sanat eserlerinin doğal anlamlarının arka planındaki anlaşmalı anlam ve içerikleri ikonolojik çözümlemelerle irdelenmektedir.


II. YARIYIL           

SAN 102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II (2 0 2)

Sanat Tarihi biliminin doğuşu ve gelişmesi, üslûp, stilizasyon, soyutlama vb. temel kavramlar ile sanat tarihindeki bilimsel yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.

SAN 104 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ II (2 0 2)

Sanat Tarihinde kullanılan mimari, resim, heykel, el sanatları ve diğer konularla ilgili terimler örneklerle öğretilmektedir.

SAN 106 İSLAM SANATI II (2 0 2)

Sekizinci yüzyıl ortalarında başlayan Abbasi dönemi ve bu çerçeve içinde Tolunoğlu ve İhsidlere ait kale, cami, saray, türbe mimarileri ve bunlardaki süslemeler işlenmektedir.

SAN 108 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II (2 0 2)

İlk yarıyılda öğretilen yöntem ve tekniklerin ışığında bilimsel bir araştırmada problemin belirlenmesi, araştırma planı, araştırma aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözümü ve raporlaştırma aşaması konu edilmektedir.

SAN 110 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI II (2 0 2)

Göktürk, Avar, Peçenek ve Uygur dönemlerinin sanatı Arkeolojik bulgular ışığında ele alınmaktadır.

SAN 112 ANADOLU DIŞI TÜRK MİMARİSİ  II (2 0 2)

Büyük Selçukluların uzantıları olan Selçuklu Atabegleri, Harzemşahlar, İlhanlılar, Timurlular ve onları takip eden Türk egemenliklerinin mimari yapıları tanıtılmaktadır.

SAN 114 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE II (1 2 2)

Kroki, plan ve kesit çizme usulleri, ölçekli olarak büyültme ve küçültme teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

SAN 116 ANTİK SANAT II (2 0 2)

Roma devri mimari, resim, heykel, kabartma ve diğer sanat eserleri ana hatlarıyla verilmektedir.

SAN 118 MİTOLOJİK VE İKONOGRAFİ II (1 0 1)

Başta Türk Mitolojisi olmak üzere Doğu dünyasındaki mitolojiler ve bunların sanattaki yansımaları, sanat eserlerinin doğal anlamlarının arka planındaki anlaşmalı anlam ve içerikleri ikonolojik çözümlemelerle irdelenmektedir.

 

III. YARIYIL 

SAN 201 BİZANS SANATI I (2 0 2)

Bizans Devri mimarisi ve mimari süslemesi konu edilmektedir.

SAN 203 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ I (3 0 3)

Anadolu Selçuklu devri cami, mescit ve medreselerinin mimari özellikleri üzerinde durulmaktadır.

SAN 205 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ I (2 0 2)

Teorik olarak Arkeolojinin amacı, Arkeolojik anlayışlar ve ahlak, kazı yöntemleri, ön çalışma teknikleri ve kazılarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.

SAN 207 ESTETİK VE SANAT KAVRAMLARI I (2 0 2)

Estetik Sanatın tanımı ve türleri, plastik sanatlarda, ritm, kompozisyon, simetri, renk, armoni, stilizasyon, soyutlama, perspektif, mekân, ifade, formlar vb. sanat, sanatçıyı ve sanat eserlerini tanıma ve değerlendirmeye yönelik genel yaklaşımlar tartışılmaktadır.

SAN 209 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE III (1 2 2)

Önceki bilgiler ışığında mimari eserler üzerinde ölçüler alarak plan, kesit ve detay çıkarma uygulaması yaptırılmakta ve ek bilgiler verilmektedir.

SAN 211 İSLAM SANATI  III (2 0 2)

Endülüs ve Kuzey Afrika’da IX-XIV. yy arasındaki İslam Mimari eserleri (Ağlebi, Fatimi, muvakıt ve muvahhitler dönemi, mudoğar stil) dönemi ve üsluplar çerçevesinde incelenmektedir.

SAN 213 OSMANLICA I (2 0 2)

Osmanlıca okuma-yazma kuralları öğretilirken, tamlamalar, basit artırılmış kalıplar ve okuma zorluğu çekilen kelimelerin açılımları verilmekte, okuma alıştırmaları ve ödevlendirme yapılmaktadır.

SAN 215 FOTOĞRAFÇILIK I (2 0 2)

Fotoğraf tekniği, makine aksamı, kullanma bilgileri verilmektedir.

  

IV. YARIYIL

SAN 202 BİZANS SANATI II (2 0 2)

Bizans Devri mimarisi ve mimari süslemesi konu edilmektedir.

SAN 204 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ II (3 0 3)

Anadolu Selçuklu devri türbe, han, zaviye, hamam, köprü, çeşme ve saray özellikleri üzerinde durulmaktadır.

SAN 206 ARKEOLOJİK KAZI TEKNİKLERİ II (2 0 2)

Teknik olarak Arkeometrik çalışmalar, belgeleme ve tarihlendirme, ölçüm, harita ve kazı planlaması konuları öğretilmektedir. 

SAN 208 ESTETİK VE SANAT KAVRAMLARI II (2 0 2)

Estetik anlamda güzel, estetik kuramlar, sanat kuramları, sanat-bilim ilişkisi, sanat ve beğeni, günümüz sanat anlayışları ve sanat eleştirileri üzerinde durulmaktadır.

SAN 210 TEKNİK RESİM VE RÖLÖVE IV (1 2 2)

Mimari eserler ve küçük eşyaların ölçülerek plan, kesit ve görünüşlerinin çıkarılmasına yönelik, teorik bilgiler ışığında uygulama yaptırılmaktadır.

SAN 212 İSLAM SANATI  IV (2 0 2

Fatimilerin Mısır ve Suriye’deki mimarileri ile Eyyubi ve Memluk mimarilerine değinilmektedir.

SAN 214 OSMANLICA II (2 0 2)

Basitten bileşiğe doğru metin okuma ve tahlilleri, ders için gereli Arapça ve Farsça dilbilgisi kuralları verilmekte, günümüz Türkçe’sine aktarma çalışmaları yaptırılmaktadır.

SAN 216 FOTOĞRAFÇILIK II (2 0 2)

Film türleri, karanlık oda ve özellikleri, farklı koşullarda fotoğraf çekme yöntem ve teknikleri öğretilmektedir.

  

V. YARIYIL

SAN 301 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞI SANAT I (2 0 2)

Batı sanatına giriş ve öncü çevreler, Karolenj, Otton ve Romanesk dönem sanatları anlatılmaktadır. 

SAN 303 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI  I (2 0 2)

İslam öncesi Türklerin ilk uygulamaları ile İslam sanatı bünyesindeki öncü çevrelerle birlikte ahşap, dokuma, halı, kilim, vb.)  metal ve taş işçilikleri ele alınmaktadır.

SAN 305 BEYLİKLER DEVRİ TÜRK MİMARİSİ  I (3 0 3)

Anadolu Beyliklerinin cami, mescit ve medrese mimarisi anlatılmaktadır.

SAN 307 SANAT TARİHİ SEMİNERİ I (0 4 2)

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma beceri ve tecrübelerini pekiştirmek için sanat tarihiyle ilgili araştırmalar yaptırılmaktadır. 

SAN 313 TÜRK-İSLAM SÜSLEME SANATLARI  I (2 0 2)

Kalem işi ve malakâri süslemelerin teknik, motif ve kompozisyon özellikleri üzerinde durulmaktadır.    

SAN 315 ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİNİN KAVRAMVESORUNLARI  I (2 0 2)

Arkeoloji biliminin doğuşu ve gelişmesi, Arkeoloji türleri, Orta Çağ Arkeolojisinin kapsamı anlatılmaktadır.

 

VI. YARIYIL 

SAN 302 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞI SANAT II (2 0 2)

Gotik, stil, mimari, resim ve heykel sanatları bağlamında öğretilmektedir.

SAN 304 TÜRK-İSLAM EL SANATLARI  II (2 0 2)

Cam, alçı, çini ve seramik konuları işlenmektedir.

SAN 306 BEYLİKLER DEVRİ TÜRK MİMARİSİ  II (3 0 3)

Anadolu Beyliklerinin türbe, hamam, zaviye, çeşme, köprü mimarileri ile kervansaray, şehir içi hanları, bedesten ve arasta yapıları anlatılmaktadır. 

SAN 308 SANAT TARİHİ SEMİNERİ II (0 4 2)

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma beceri ve tecrübelerini pekiştirmek için sanat tarihiyle ilgili araştırmalar yaptırılmaktadır.

SAN 314 TÜRK-İSLAM SÜSLEME SANATLARI  II (2 0 2)

Kalem işi ve malakâri süslemelerin teknik, motif ve kompozisyon özellikleri üzerinde durulmaktadır.      

SAN 316 ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ'NİN KAVRAM VE SORUNLARI  II(2 0 2)

Orta Çağ Arkeolojisinin kendine özgü şartlarından kaynaklanan sorunlar, Türkiye’de bu alana yönelik kazı çalışmalarıyla birlikte irdelenmektedir.

 

VII. YARIYIL

SAN 403 OSMANLI MİMARİSİ  I (3 0 3)

Osmanlı mimarisinin ilk devri (XIV. yy. başı - XV. yy. ortaları) ile Erken Klasik Dönem (XV. yy’ın ikinci yarısı) mimarisi yapı türleri bağlamında konu edilmektedir.

SAN 405 MİNYATÜR SANAT I (3 0 3)

Türk-İslam minyatür sanatının öncü çevreleri, Selçuklu devri minyatürlü yazmaları, dönemin üslûp özelliklerini ele almaktadır.

SAN 400 BİTİRME  ÖDEVİ  I (0 4 0)

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerini pekiştirmek için ilgi duydukları konularda bitirme tezi hazırlatılmaktadır.

 

 VIII. YARIYIL

SAN 404 OSMANLI MİMARİSİ  II (3 0 3)

Osmanlı mimarisinde Sinan Devri, Sinan’ın hayatı, eserleri ve üslûbu, Geç Klasik Dönem (XVII. yy.) mimarlık uygulamaları ve sanatçılar anlatılmaktadır.

SAN 406 MİNYATÜR SANAT II (2 0 2)

Beylikler Devri ve Osmanlı devri minyatür yazmaları, sanatçılar ve üslûpları, Batı tarzı resmin ortaya çıkışına kadar ele alınmaktadır. 

SAN 400 BİTİRME ÖDEVİ II (0 4 2

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerini pekiştirmek için ilgi duydukları konularda bitirme tezi hazırlatılmaktadır

 

 

SEÇMELİ  DERSLER

           

V.YARIYIL

SAN 311 OSMANLICA III (2 0 2)

Osmanlıca yazı türlerinden matbu ve el yazısı olarak nesih ve rikanın yazılış ve okunuş özellikleri öğretilmektedir.

SAN 317 TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK VE SORUNLARI  I (2 0 2)

Müze fikrinin doğuşu ve müze çeşitleri, amaç ve sergileme yöntemleri incelenmektedir .

SAN 319 BİZANS SANATI III (202)

Bizans seramiği her yönüyle irdelenmektedir.

SAN 321 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİĞİ I (202)

XI-XIII. yüzyıl Türk sanatında çini ve seramik ürünleri, tipler ve teknikler ele alınmaktadır. Bu kronolojiye uygun olarak Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devirlerindeki üretim ve örnekler incelenmektedir.

 

VI.YARIYIL 

312 OSMANLICA IV (2 0 2)

Yazı türlerinden divani ve siyakat çeşitleri ile Arapça ve Farsça’dan Osmanlıca’ya geçen deyimler, terkipler, şifreler, ebced hesapları ve tarih düşürme usülleri işlenmektedir.

318 TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK VE SORUNLARI  II (2 0 2)

Türkiye’de müzeciliğin oluşumu, gelişmesi, Türkiye’deki müzelerin mekân, sergileme, personel, eser bakımı ve onarımı sorunları ile yasal konular üzerinde durulmaktadır.

SAN 320 BİZANS SANATI IV (202)

Bizans devri ahşap, fildişi, heykel, kabartma, fresk, mozayik ve minyatürleri işlenmektedir.

SAN 322 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİĞİ II (202)

XIV- XIX. Yüzyıllar arasındaki Türk çinileri ve seramikleri teknik, dekorasyon ve tipler açısından ele alınmaktadır. Bu çerçevede Anadolu’da Beylikler devrinden Osmanlının son devrine kadar örnekler ve merkezler incelenirken; Orta Asya’daki İlhanlı, Timurlu ve sonrası devir örnekleri de konu edilmektedir.

 

VII.YARIYIL

SAN 401 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT III (2 0 2)

Rönesans, maniyerizm, Barok ve rokoko üslupları çerçevesinde mimari,resim ve heykel konuları işlenmektedir. 

SAN 409 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI  I (2 0 2)

XX. yy. Türk Sanatını hazırlayan gelişmeler, I. ve II. milli mimarlık dönemleri, ilk batı tarzı resim uygulamaları ve ressamlar ele alınmaktadır.

SAN 411 SON DÖNEM OSMANLI SANATI  I (2 0 2)

Lale devri ve sanatta batılı etkilerin ortaya çıkışı, Barok üslûptaki eserler üzerinde durulmaktadır.

SAN 413 ÇİNİ VE SERAMİK I (202)

Türk ve İslam dünyasının dışında kalan kültür çevrelerindeki çini ve seramik uygulamaları işlenmektedir.

SAN 415 TİCARET YAPILARI I (202)

Selçuklu Çağı kervansaray, arasta ve diğer ticaret yapıları mimari, dekorasyon ve işlev özellikleri bakımlarından incelenmektedir.

  

VIII.YARIYIL

SAN 402 BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT IV (2 0 2)

XVIII. yy. ikinci yarısından itibaren kendini gösteren Neoklasik, Romantizm ve realizm akıları ile bunu izleyen XIX. yy. ve XX. yy sanat akımları incelenmektedir.

SAN 410 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI II (202)

XX. yüzyıl Türk resim, heykel ve mimarlığında akımlar, ekoller ve sanatçılar ile eserleri işlenmektedir.

SAN 412 SON DÖNEM OSMANLI SANATI II (202)

Batılılaşma dönemi Osmanlı sanatında Rokoko, Ampir  ve Eklektik üsluplar mimari ve duvar resmi çerçevesinde anlatılmaktadır.

SAN 414 ÇİNİ VE SERAMİK  II (202)

Özellikle Uzak Doğu’da Çin ve Japon sahasındaki ürünler üzerinde durulmaktadır.

SAN 416 TİCARET YAPILARI II (202)

Beylikler ve Osmanlı devri han, kervansaray, arasta, bedesten, kapalı çarşı gibi ticaret yapıları mimari, dekorasyon ve işlev özellikleri bakımlarından irdelenmektedir.